Svenska folkets egen K-märkning
En kampanj i tiden?

Löpnummer:
2006:19
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2006
Sidantal:
34
Under Kulturåret 1998 genomfördes kampanjen Svenska folkets egen K-märkning i samarbete mellan kulturdepartementets projekt Kultur i hela landet och Riksantikvarieämbetet. Kampanjen uppmanade bland annat genom annonser i massmedia, att folk skulle skicka in förslag till vad man tyckte borde k-märkas.

Omkring 700 förslag till k-märkningar skickades in. Med det inkomna materialet som grund genomfördes en utställning på Gävleborgs länsmuseum. Museet gjorde en tematisk kategorisering av förslagen genom att exempelvis samla alla insända förslag till att k-märka industrimiljöer, affärer, missionshus och så vidare. Sedan utställningen avslutats skickades förslagen tillbaka till kulturdepartementet för att därefter arkiveras hos Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). Någon utvärdering eller analys av kampanjen gjordes dock inte.

Svenska folkets egen K-märkning kan ses som ett av de första försöken att öka delaktigheten och förståelsen hos medborgarna för kulturarvsarbetet. Parallellt med Kulturårets genomförande arbetades dagens målsättningar för kulturmiljöarbetet fram, där ett av målen är ”allas förståelse, delaktighet och ansvarstagande för den egna kulturmiljön”1. Här återfinns också målet om nationell och internationell solidaritet och respekt för olika gruppers kulturarv.
Mot bakgrund av de senaste årens intresse och diskussion om ett ökat medborgardel-tagande, exempelvis inom Agenda kultur-arv bör det vara av intresse att göra en genomgång och analys av vilka resultaten blev av kampanjen Svenska folkets egen K-märkning. Studien har ingått i det regionala Agenda kulturarvsarbetet. Inom ramen för detta utfördes bland annat en medborgarun-dersökning i samarbete med SOM-institutet på Göteborgs universitet, vilken refereras i rapporten.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.