Vård och straff - Kartläggning enligt 13 kap. 2 § socialtjänstlagen avseende kontraktsvård och 34 § lagen om kriminalvård i anstalt i Västra Götalands län

Löpnummer:
2006:18
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2006
Sidantal:
7
Riksdagen har den 5 april 2002 beslutat om en nationell handlingsplan mot narkotika. I handlingsplanen görs en särskild satsning inom kriminalvården.

Ett område som lyfts fram och behöver utvecklas är samarbetet mellan kriminalvården och socialtjänsten när det gäller behandlingsinsatser för dömda narkotikamissbrukare.

Länsstyrelsen har med en enkät till samtliga 69 socialnämnder/motsvarande i länets 49 kommuner gjort en kartläggning avseende kontraktsvård och vård enligt 34 § lagen om kriminalvård i anstalt, Kval. Länsstyrelsens avsikt är att kartläggningen skall ge en bild av läget i länet för denna del av missbruksvården inom socialtjänsten. I denna rapport sammanställs resultatet av kartläggningen och återförs till länets kommuner och utgör underlag för en kommande verksamhetstillsyn inom missbrukarvården.

I kartläggningen som gällde perioden den 1 juli 2004 till den 30 juni 2005 har vi frågat hur många ansökningar avseende kontraktsvård och vård enligt 34 § lagen om kriminalvård i anstalt, Kval., som fanns och hur många som hade beviljats eller avslagits. Vi frågade också om det fanns riktlinjer och rutiner för samarbete mellan socialtjänsten och kriminalvården samt om det fanns skriftliga handläggningsrutiner avseende
dessa ärenden.
Kommentar: