Bedömning av våtmarks-och småvattenlägen inom GULLMARNS avrinningsområde

Löpnummer:
2006:02
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2006
Sidantal:
20
En beskrivning av den metod man tillämpat vid en bedömning av vilka områden som lämpar sig för anläggande av våtmarker i Gullmarns tillrinningsområde.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.