Socialtjänstensinsatser till barn och ungdomarmed ADHD

Löpnummer:
2005:64
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2005
Sidantal:
15
Denna tillsyn rör socialtjänstens insatser för barn och ungdomar med ADHD/DAMP. Dessa barns/ungdomars speciella problem har lyfts fram i samhällsdebatten alltmer under senare år, men Länsstyrelsen har inte tidigare särskilt granskat insatser till denna målgrupp.

Allmänt om ADHD. ADHD/DAMP (i fortsättningen endast benämnd ADHD) är definierat som ett neuropsykiatriskt funktionshinder. Dit hör också olika former av autism samt Aspergers syndrom.

Diagnosen ADHD fastställs av neuropsykiatrisk expertis, i första hand läkare och psykolog. Utmärkande för barn och ungdomar med diagnosen är att de oftast har svåra koncentrationssvårigheter, är hyperaktiva och impulsstyrda. Det finns även andra varianter på symtombilden. Problemen börjar ofta i skolan i form av t.ex. disciplinproblem, hög frånvaro eller att barnet kommer efter i skolämnena. Det är inte helt ovanligt att socialtjänsten blir inblandad först när barnet kommer i tonåren och har ett ”utagerande beteende”, som ibland leder till konflikter och ibland polisingripanden. Det finns en allmän uppfattning att vuxna med ADHD är överrepresenterade inom kriminalvården.

En annan uppfattning är att ungdomar som har diagnosen löper större risk att fastna i missbruk av alkohol och narkotika.
Kommentar: