HUMMERREVSPROJEKTET Konstgjorda rev i Göteborgs skärgård delrapport år 2003-2004 (nr 2/4)

Löpnummer:
2005:61
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
 
Sidantal:
102
Denna, den andra delrapporten om de konstgjorda reven i Göteborgs skärgård, redogör för resultaten från de biologiska undersökningar som genomförts, från projektets start hösten 2002, till och med år 2004. Resultaten visar på en positiv trend gällande hummertätheten på reven. Ett alltmer naturligt växtsamhälle tonar fram på reven med bland annat tare och diverse rödalger. Vad som skall bli särskilt intressant framöver är om och i så fall hur den biologiska mångfalden på reven förändras, om den antydan till ansamling av stor torsk som iaktagits utökas, och om taren, som börjat bereda ut sig på de ytligare delarna av vissa rev, utvecklas positivt. Att skaldjuren attraheras av reven är alltmer uppenbart, men fortfarande finns rev som framförallt under försommaren uppvisar en något lägre täthet av hummer än på de närliggande naturliga hårdbottnarna.

Ett seminarium som gick av stapeln vintern 2004 rönte stor uppmärksamhet från media. Det finns också ett internationellt intresse för projektet med intressenter från bl.a. Norge och Danmark. Projektet är delvis EU-finansierat och kunskapsspridning, både nationellt och internationellt skall prioriteras framöver.

Projektgruppen vill inte dra några förhastade slutsatser gällande resultaten utan anser att man bör avvakta till år 2007, då projektets samlade resultat sammanställs i en slutrapport, innan man börjar diskutera anläggningar på andra platser. Även om produktionen av vissa arter sannolikt kan öka vid anläggandet av konstgjorda rev så bör man, på samma sätt som i diskussionerna om landmiljöerna, ta hänsyn till havsbottnarnas naturlighet så att inte stora naturliga bottenområden görs om med enbart maximal produktion av hummer som syfte.
Kommentar: