Har laxen i Säveån passerat Hedefors?

Löpnummer:
2005:60
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
 
Sidantal:
72
För att laxbeståndet i Säveån skall bevaras på lång sikt, krävs att vi skyddar ån mot ekologiskt ohållbara verksamheter och att vi återställer goda lek- och uppväxtmiljöer för laxen.

En av de för laxbeståndet mest värdefulla åtgärderna är att skapa/återskapa fri vandringsväg upp till sjön Sävelången i Lerums kommun. På sikt skulle detta, enligt preliminära bedömningar, nästan kunna dubblera laxbeståndet i Säveån. Ett väsentligt led i arbetet med fri vandringsväg för laxen, är den projekterade fiskvägen vid Hedefors kraftstation. Frågan om en fiskväg vid Hedefors har diskuterats under flera decennium. Diskussionerna har bland annat  handlat om en befarad negativ påverkan på öringbeståndet och öringfisket mellan Hedefors och Sävelången. Öringfisket är känt bland fiskare i hela landet.

Fria vandringsvägar för laxen upp till Sävelången skulle enligt Länsstyrelsens bedömning vara av mycket stor betydelse för säkerställandet av Säveåns laxbestånd på lång sikt. Länsstyrelsens grundinställning och policy är att man inte skall bygga fiskvägar förbi naturliga definitiva vandringshinder, det vill säga hinder som fisken aldrig naturligt kunnat passera. För att få mer klarhet i frågan om huruvida laxen kunnat passera vattenfallet vid Hedefors, beslutade Länsstyrelsen om att hösten 2005 projektanställa en sakkunnig biolog för att utreda frågan. Rapporten från utredningen finns här (länk).Rapporten ger inget säker svar, men det mesta talar för att lax kunnat vandra förbi Hedefors under tidigare epoker. Efter det att Säveåns övre fiskevårdsområde och Fiskeriverket uttalat sig för en fiskväg vid Hedefors har Länsstyrelsen beslutat sig för att gå vidare med byggandet av fiskväg i Hedefors.
Kommentar: