Barnavårdsanmälningaroch utredningar 2005

Löpnummer:
2005:59
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2005
Sidantal:
23
Länsstyrelsen begär årligen uppgifter om hur många barnavårdsanmälningar som kommit in till socialnämnderna och hur dessa fördelar sig efter kön och ålder. För att begränsa siffermaterialet begärs uppgifterna för första kvartalet.

Länsstyrelsen begär också uppgift om hur många av anmälningarna som lett till att utredning inletts, samt vem/vilka som anmält och orsaken till anmälan.

I denna rapport redovisas en sammanställning av uppgifterna avseende första kvartalet 2005. Genom att sammanställa uppgifterna och jämföra dem med tidigare år får Länsstyrelsen en lägesbild av situationen i länet och kan snabbt upptäcka och förmedla förändringar till socialnämnderna. Sammanställningen ligger också till grund för planeringen av Länsstyrelsens kommande verksamhetstillsyner.

Länsstyrelsen anser att rapporten bör utgöra underlag för analys och diskussion i kommunerna om hur det sociala barnavårdsarbetet bedrivs.

Rapporten har utarbetats av socialkonsulent Birgitta Hettne.

Göteborg i september 2005

Bengt Andersson
Socialdirektör
Kommentar: