Fladdermöss i Alingsås, Vårgårda och Herrljunga kommuner sommaren 2004.

Löpnummer:
2005:58
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
 
Sidantal:
24
Denna inventering av fladdermöss bidrager till kunnandet om hur den biologiska mångfalden för fladdermusfaunan ser ut i länet. En liknande inventering gjordes år 2003 i några kommuner i länets nordöstra del.

Fladdermusfaunan ser i stort sett likadan ut i länets nordöstra del och dess centrala del ( Alingsås, Vårgårda och Herrljunga kommuner), som denna rapport redovisar. Här finns fransfladdermus men inte barbastell. Här hittades mer gråskimlig fladdermus och stor fladdermus än i den nordöstra delen av länet. Totalt hittades åtta fladdermusarter.

Johan Ahlén, Naturcentrum AB, har genomfört inventeringen. Johan Ahlén är själv ansvarig för rapportens innehåll, varför detta inte kan åberopas som representerande Länsstyrelsens ståndpunkt.

Johan tackas för sin insats under de mörka nätterna.

Benny Lönn

Kommentar: