Rätt insatser i rätt tid till personer med hjärnskada?

Löpnummer:
2005:53
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2005
Sidantal:
28
Att få en hjärnskada genom sjukdom eller olycksfall är ett stort trauma, både för den som drabbas och för de närstående. Samhällets insatser består av akutsjukvård, rehabilitering och socialt stöd och service.

Hjärnans förmåga att rehabilitera sig beror inte bara på insatserna vid akutsjukvården och den omedelbara rehabiliteringen därefter. Under lång tid efter skadan sker en återhämtning och därför är insatserna från primärvården, den kommunala hälso- och sjukvården samt socialtjänsten av mycket stor betydelse. Även om en fullständig rehabilitering inte är möjlig så behöver den enskilde stöd och hjälp för att leva ett bra liv med sitt funktionshinder.

Socialstyrelsens Regionala tillsynsenhet i Göteborg och Länsstyrelsen i Västra Götalands län har gemensamt granskat insatser – efter akutvård och omedelbar rehabilitering - till personer som fått en hjärnskada i vuxen ålder. Tillsynen har genomförts vid fyra stadsdelsnämnder i Göteborg. Speciellt fokus har varit tillgång till olika former av resurser för den enskilde, kunskaper hos ansvariga och utförare samt samverkan mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården när det gäller ansvarsfördelning och bedömningar.

Vi kan konstatera att en sådan här gemensam tillsyn ger en mer övergripande bild av vilka svårigheter den enskilde och närstående möter, vid behov och efterfrågan av samhällets stöd.
Kommentar: