Rapport om ett utbrott av Legionärssjuka i Lidköping
aug-sept 2004 - Beskrivning av ett framgångsrikt samarbete

Löpnummer:
2005:50
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
 
Sidantal:
35
Efter utbrottet av legionärssjuka i Lidköping 2004 blev Smittskyddsenheten i Västra Götalandregionen, Miljö-Hälsa, Lidköpings kommun samt länsveterinären ombedda av Länsstyrelsens Enhet för kris och beredskap att redogöra för utredningsarbetet och samarbetet mellan berörda myndigheter. Som huvudsaklig målgrupp för rapporten angavs initialt personer som arbetar med handhavande av och planering av särskilda händelser, epidemiska utbrott eller katastrofer. Ganska snart stod det klart att målgruppen kunde förväntas bli mer omfattande, då ingen annan fullständig rapport av utbrottet planerades på svenska. För att få en god beskrivning av utbrottet inkluderades därför även medförfattare från Smittskyddsinstitutet och Hänvisningslaboratoriet för legionelladiagnostik, Sektionen för klinisk mikrobiologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala i arbetet. Ett särskilt tack riktas till smittskyddsassistent Marianne Hilding för hennes arbete i samband med författandet av denna rapport. Smittskyddssjuksköterskorna Agneta Johansson och Anna Lindqvist har lagt ner ett stort arbete för att ta fram de grafiska framställningar som används i rapporten. Smittskyddsläkare Peter Ulleryd har bidragit med värdefulla synpunkter. Övriga deltagare i den epidemiledningsgrupp som arbetade med detta utbrott har bistått med en mycket värdefull insats, under utredningsarbetet och vid framtagandet av denna rapport.
Kommentar: