Många bäckar små - Små bohuslänska bäckars transport avkväve och fosfor till Skagerrak

Löpnummer:
2005:49
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2005
Sidantal:
74
Det mesta av den näring i form av fosfor och kväve som når västkusten kommer via vattendragen. I länet finns alla storlekar på vattendrag representerade - allt ifrån Sveriges största vattendrag Göta älv med ett avrinningsområde på cirka 50 000 km2 med källflödena i Härjedalen och Norge, till småbäckar som Stene å i Strömstad med ett avrinningsområde på cirka 7 km2.

I Västra Götalands miljöövervakningsprogram ingår 35 vattendrag från Hallandsgränsen i söder till norska gränsen i norr. I dessa vattendrag har transporten av kväve och fosfor till kustvattnet mätts under lång tid, som minst 10 år men ofta under betydligt längre tid.

Resultaten används för att bedöma vattendragens tillstånd och utveckling – numera också i relation till de krav som vi förväntar oss att EG:s ramdirektiv för vatten kommer att ställa. Vi försöker också bedöma om utvecklingen av vattendragstransporten till havet är sådan att de nationella och regionala miljömålen för fosfor och kväve kan nås.

I denna rapport har vi valt att redovisa samtliga bäckar utom Göta älv som ofta redovisas i andra sammanhang.

Hans Oscarsson
/Vattenmyndigheten Västerhavsdistriktet/
Kommentar: