Beviljats men inte fått - 6:e året. Om äldre

Löpnummer:
2005:44
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2005
Sidantal:
19
Länsstyrelsen har i regleringsbrev för år 2005 fått i uppgift att redovisa läget beträffande ej verkställda beslut och domar som gäller äldre respektive funktionshindrade enligt socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Länsstyrelsen ska också verka för att minska antalet ej verkställda beslut och domar.

Länsstyrelsen har som tidigare år begärt en redovisning av de beslut och domar som inte var verkställda vid årsskiftet men också de avslag som gjorts under 2004 på grund av resursbrist trots att det funnits skäl för bifall. Materialet har också översänts till Socialstyrelsen för den riksomfattande sammanställningen.

Länsstyrelsen har liksom tidigare år sammanställt och kommenterat enkätsvaren i en rapport, som gäller äldreomsorgen. Motsvarande uppgifter beträffande funktionshindrade har lämnats i separat rapport (2005:38).

För innehållet i rapporten svarar socialkonsulenterna Maria Björklund
och Ingemar Sunnerdahl.

Vänersborg i juli 2005
Bengt Andersson
Socialdirektör
Kommentar: