Magicmodellering av försurningspåverkan på sjövatten och markkemi i 80 utvalda sjöar med avrinningsområden i Västra Götalands län

Löpnummer:
2005:43
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
 
Sidantal:
39
Som ett led i det regionala miljömålsarbetet har Länsstyrelsen uppdragit till IVL att modellera försurningsutvecklingen i ett antal av länets sjöar. Resultaten är ytterst intressanta för det fortsatta arbetet med åtgärder mot försurning. En viktig slutsats i rapporten är att det i många vatten inte kommer att ske någon fullständig återhämtning ens om 100 år. Det innebär att ytterligare åtgärder än utsläppsbegränsningar måste genomföras om miljömålet ”bara naturlig försurning” skall uppnås. Skogsstyrelsen har föreslagit ett storskaligt markkalkningsprogram och troligen är dessa åtgärder nödvändiga för att försurade vatten skall återhämta sig inom överskådlig framtid. Den pågående sjökalkningsverksamheten måste alltså i de flesta fall fortsätta ända tills åtgärder vidtagits och gett verkan i tillrinningsområdena.

Rapporten har finansierats med medel från miljömåls- och kalkeffektuppföljning.

För modelleringarna har Filip Moldan, Veronika Kronnäs och Olle Westling vid IVL i Göteborg ansvarat. Vi tackar för utfört uppdrag som också inkluderar denna rapport.

IVL är själva ansvariga för rapportens innehåll. Det kan därför inte åberopas som Länsstyrelsens ståndpunkt.

Fredrik Nilsson
Kommentar: