Samordning med förhinder?

Löpnummer:
2005:42
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2005
Sidantal:
40
Om mångfaldsarbetet och introduktionen av nyanlända i Västra Götalands län.

Invånarna i Västra Götalands län har mycket skiftande bakgrund och erfarenheter och olika förutsättningar att komma in i samhället. En del av de nyanlända som bosatt sig i länet har kommit till Sverige på grund av svåra omständigheter och en del av dessa människor är svårt traumatiserade. Det handlar om både barn och vuxna, funktionshindrade och äldre. Det ställer krav på oss alla som medmänniskor och på de myndigheter och organisationer, som har till uppgift att underlätta de nyanländas etablering i vårt län.

Det är Länsstyrelsens uppgift att verka för att de nationella integrationsmålen förverkligas genom att samordna, analysera, följa upp och utöva tillsyn i vid mening i länet och verka för en socialt hållbar utveckling där mångfald är ett viktigt begrepp.

Länsstyrelsen ska bygga upp kunskap i integrationsfrågor och migrationsfrågor, sprida information till andra aktörer samt medverka till att utveckla och sprida metoder och modeller som främjar området. Länsstyrelsens arbete med integrationsfrågor ska präglas av ett tvärsektoriellt synsätt.

Länets kommuner är viktiga aktörer i mottagandet av nyanlända flyktingar och andra invandrare och i arbetet med att verka för mångfalden.

Länsstyrelsen vill med studien visa på de insatser som görs inom ramen för kommunernas mångfalds- och introduktionsarbete. Förhoppningen är att den ska bidra till diskussioner och öka graden av samverkan över kommungränserna och med olika aktörer. Samarbete över både kommun-, myndighets- och organisationsgränser är en viktig förutsättning i detta sammanhang.

Simone Lindsten
Jämställdhetsdirektör och chef för enheten för integration och jämställdhet

Kommentar: