Ej verkställda beslut en redovisning av ej verkställda beslut inom kommunernas individ- och familjeomsorg hösten 2004

Löpnummer:
2005:41
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
 
Sidantal:
4
Länsstyrelsen har i regleringsbrev för år 2003 i uppgift att redovisa läget beträffande ej verkställda beslut och domar enligt socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Länsstyrelsen skall också verka för att minska antalet ej verkställda beslut/domar.Länsstyrelsen har beslutat att följa hur kommunerna verkställer beslut inom individ- och familjeomsorgen. Länsstyrelsen i Västra Götalands län har från kommunernas individ- och familjeomsorg, IFO, via enkäter begärt en redovisning av de beslut som inte var verkställda den 1 oktober 2004 och de avslag som gjorts under perioden 1 januari – 1 oktober 2004 på grund av resursbrist när skäl för att bevilja bistånd funnits. Beslut som avser försörjningsstöd har inte efterfrågats.Rapporten omfattar enbart beslut inom individ- och familjeomsorgen. Särskild rapport har sammanställts avseende beslut och domar avseende äldre och funktionshindrade.
Kommentar: