Beviljats men inte fått 6:e året - Om funktionshindrade

Löpnummer:
2005:38
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2005
Sidantal:
19
Länsstyrelsen har i regleringsbrev för år 2005 fått i uppdrag att redovisa läget beträffande ej verkställda beslut och domar enligt socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som gäller äldre respektive funktionshindrade personer. Länsstyrelsen ska också verka för att minska antalet sådana ej verkställda beslut/domar.

Länsstyrelsen har från kommunerna begärt en redovisning av de domar och beslut som inte var verkställda vid årsskiftet men också de avslag som gjorts under 2004 på grund av resursbrist, när skäl för att bevilja bistånd/insats egentligen har funnits.

Länsstyrelsen har liksom tidigare år sammanställt och kommenterat enkätsvaren i denna rapport avseende funktionshindrade.

Motsvarande uppgifter beträffande äldre lämnas i separat rapport.

För rapporten svarar socialkonsulent Birgitta Thidell.

Göteborg i juni 2005
Bengt Andersson
Socialdirektör
Kommentar: