Kommunala vattenskyddsområden i Västra Götalands län

Löpnummer:
2005:34
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2005
Sidantal:
53
RUS har finansierat detta utvecklingsprojekt som drivits av Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Bakgrunden är ett behov av lämpliga indikatorer för uppföljning av miljömål som rör vattentäkter så att uppföljningsarbetet blir enhetligt och kan visa om miljömålsarbetet fortskrider i rätt riktning.

Målsättningen med projektet var att vidareutveckla en indikator för uppföljning av miljömålen avseende vattenskyddsområden samt att upprätta en metod för utvärdering av befintliga skydd för kommunala yt- och grundvattentäkter. Västra Götaland har använts som pilotprojekt, men metoden är generell och kan tillämpas för bedömning av statusen på befintligt skydd i samtliga län.

Denna projektrapport liksom andra utvecklingsprojekt inom RUS finns att hämta på webbplatsen www.rus.lst.se.

Birgit Nielsen
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
RUS-projektgrupp
Kommentar: