Hot i arbete mot hedersrelaterat våld - Situationen för personal i socialtjänst och skola

Löpnummer:
2005:33
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2005
Sidantal:
4
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har organiserat yrkesnätverk för skolkuratorer, skolsköterskor och socialarbetare som har erfarenhet av att arbeta med stöd och hjälp till ungdomar som utsätts för hedersrelaterat våld och hot om våld (HRV). Nätverken träffas regelbundet för utbyta erfarenheter och kunskap.

Några medlemmar i nätverken har i samband med sitt arbete med hedersrelaterade ärenden blivit utsatta för hot och annan brottslighet. Förövarna har varit närstående släktingar till de ungdomar som sökt hjälp av skolans elevvård eller av socialtjänsten. Dessa händelser har lett fram till att Länsstyrelsen beslutat att kartlägga omfattningen av hot mot personal inom socialtjänst och skola.

En enklare enkät har skickats till socialsekreterare, skolsköterskor och skolkuratorer i länets samtliga kommuner, stadsdelsnämnder och kommundelsnämnder. Svar önskades enbart från de handläggare som under åren 2000-2004 arbetat med hedersrelaterade ärenden. Arbetet med enkäten har utförts i samverkan mellan Länsstyrelsens Socialenhet och Enheten för Integration och Jämställdhet.
Kommentar: