Vad gör socialtjänsten

med barnavårdsanmälningarna?

Löpnummer:
2005:28
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
 
Sidantal:
4
Länsstyrelsen beslutade år 2003 att granska hur socialtjänsten sörjer för barns behov av stöd och skydd som aktualiserats på grund av anmälan till socialtjänsten. Länsstyrelsen kommer under en treårsperiod att granska samtliga nämnders handläggning av barnavårdsanmälningar. Delrapporten omfattar 16 nämnders handläggning av anmälningar som granskades under år 2004.Tillsynen gäller barn i åldrarna 0 – 12 år och avser anmälningar som inkom under tiden 1 januari 2004 till 31 mars 2004.
Kommentar: