Tillsyn av handikappomsorgen inom Töreboda kommun

Löpnummer:
2005:27
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
 
Sidantal:
24
Länsstyrelsen beslutade att granska Töreboda kommuns handikappomsorg på grund av de olagliga beslut om att upphöra med verkställigheten av fattade beslut inom äldre- och handikappomsorg samt den konsekvensbeskrivning som gjordes av socialnämnden utifrån beslutade besparingar. Granskningen omfattar kommunens insatser till personer med olika slags funktionshinder. Eftersom personer med utvecklingsstörning samt personer med psykiska funktionshinder har behov av insatser som kräver uppbyggnad av kommunala verksamheter har tillsynen av dessa fått relativt stort utrymme.
Kommentar: