Tillsyn av äldreomsorgen inom Töreboda kommun

Löpnummer:
2005:26
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
 
Sidantal:
45
Länsstyrelserna har som uppgift att granska socialtjänsten, bland annat äldreomsorgen, utifrån socialtjänstlagens bestämmelser och intentioner. Resurserna för Länsstyrelsernas tillsyn av kommunernas äldreomsorg har ökat i och med regeringens beslut att förstärka tillsynen av vård och omsorg av äldre från och med 2003. Länsstyrelsen kommer att genomföra en genomgripande tillsyn av äldreomsorgen i samtliga länets kommuner, kommun- och stadsdelsnämnder under åren 2005-2007.

Länsstyrelsen har valt att granska Töreboda kommuns äldreomsorg i ett tidigt skede på grund av de olagliga beslut om att upphöra med verkställigheten av fattade beslut inom äldre- och handikappomsorgen samt den konsekvensbeskrivning socialnämnden gjorde utifrån beslutade besparingar.

Länsstyrelsens bedömningskriterier
Lagstiftningen har huvudsakligen en målinriktad utformning. Det innebär att tillsynsmyndigheten har att översätta politikernas intentioner om mer tydliga krav på kommunernas verksamhet ska formuleras. Länsstyrelsens formuleradekriterier och konkreta krav har sin utgångspunkt i ädelreformensintentioner, nationella mål för äldreomsorgen, socialtjänstlagen och dessförarbeten. Kriterierna har också sin utgångspunkt i de föreskrifter och allmännaråd som Socialstyrelsen utarbetat samt den kunskap som utvecklatsgenom olika utvärderingar som gjorts av Socialstyrelsen. Flera bedömningskriterierhar formulerats för valda granskningsområden. Det innebär attkommunerna bedöms uppfylla ställda krav eller inte. Bedömningskriteriernabifogas i bilaga.
Kommentar: