Tvångsvård av missbrukare i Västra Götalands län 2004

Löpnummer:
2005:23
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2005
Sidantal:
18
Länsstyrelsen har gått igenom samtliga domar och beslut för år 2004 hos länsrätterna i Göteborg, Mariestad och Vänersborg som rör LVM, lagen om vård av missbrukare i vissa fall. Syftet har varit att granska hur kommunerna tillämpar lagen men också att få en lägesbild av situationen i länet. Genom att sammanställningar gjorts sedan 1998 kan eventuella förändringaroch trender rapporteras.

I rapporten redovisas de uppgifter som framkommit av domarna och besluten. Länsstyrelsen anser att rapporten bör utgöra underlag för analys och diskussion i länets kommuner. Jämförelser har också gjorts med de uppgifter som redovisats i rapporterna Tvångsvård av missbrukare i Västra Götaland 1998-2003.

Rapporten har utarbetats av socialkonsulenterna Lennart Almqvist, Birgitta Hettne och Göran Lidén.
Kommentar: