Markanvändning och skogsbild på lokaler för blåtryffel - en översiktlig studie utifrån äldre kartmaterial

Löpnummer:
2005:22
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
 
Sidantal:
26
Blåtryffel (Chamonixia caespitosa) är upptagen som starkt hotad (EN) på den svenska rödlistan och en av de arter som ansetts kräva ett särskilt åtgärdsprogram för att långsiktigt överleva i Sverige. Enligt det åtgärdsprogram som tagits fram är en av de mest angelägna åtgärderna att genomföra en studie av markhistoriken på lokaler för blåtryffel.

Denna rapport är en redovisning av en genomgång av äldre lantmäteriakter över lokaler där blåtryffel påträffats som genomfördes under 2004 av Catharina Mascher, Kula HB. Arbetet skedde som ett led i bevarandet av arten i Sverige och utfördes på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Förhoppningen är att rapporten tillför ny kunskap om artens krav på livsmiljö och tolerans för skogliga åtgärder och att den kan ligga till grund för fortsatta studier.

Författaren är ensam ansvarig för rapportens innehåll och det kan inte åberopas som Länsstyrelsens uppfattning.

Lars Sjögren
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommentar: