Program för hälsorelaterad miljöövervakning i Västra Götalands län

Löpnummer:
2005:18
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2005
Sidantal:
64
Syftet med hälsorelaterad miljöövervakning är att långsiktigt övervaka faktorer i den omgivande miljön som kan påverka människors hälsa. Den hälsorelaterade miljöövervakningen ska även ge underlag för uppföljning av de miljökvalitetsmål som regering och riksdag beslutat om.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har gett Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum (VMC) i uppdrag att föreslå ett program för den hälsorelaterade miljöövervakningen. I första hand diskuteras miljöövervakning där det finns ett klart samband mellan miljöfaktorer och hälsoeffekter och där åtgärder i miljön förväntas påverka människors hälsa. Speciellt fokus har lagts vid miljöfaktorer som har allvarliga hälsoeffekter t.ex. dödlighet eller cancer, som kvantitativt har stor betydelse eller är av speciellt intresse för Västra Götaland.

I rapporten föreslås lämpliga miljöövervakningsprojekt kopplat till miljömålen, lämpliga hälsoindikatorer, med uppskattning av kostnader och förslag på samarbetspartners.
Kommentar: