Inventering av Blåtryffel Västra Götalands län 2004

Löpnummer:
2005:17
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
 
Sidantal:
32
Blåtryffel (Chamonixia caespitosa) är upptagen som starkt hotad (EN) på den svenska rödlistan och en av de arter som ansetts kräva ett särskilt åtgärdsprogram för att långsiktigt överleva i Sverige. Enligt det åtgärdsprogram som tagits fram är en av de mest angelägna åtgärderna att inventera äldre lokaler och att eftersöka arten i lämpliga miljöer.

Denna rapport är en redovisning av den inventering av blåtryffel i Västra Götalands län som genomfördes under sensommaren 2004 av AK Naturkonsulterna, Anders och Karin Bohlin. Inventeringen skedde som ett led i bevarandet av arten i Sverige och utfördes på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Kommentar: