Mot hedersrelaterat våld, för jämställdhet och mänskliga rättigheter

Löpnummer:
2005:15
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2005
Sidantal:
24
Länsstyrelserna i Västra Götalands, Stockholms och Skåne län fick i juni 2003 regeringens uppdrag att utveckla skyddat boende m.m. för flickor och unga kvinnor som riskerar utsättas för hedersrelaterat våld. För att tillskapa sådana skyddade boenden och för att bl.a. starta aktiviteter, som förebygger detta våld, fick ovannämnda länsstyrelser 4.5 miljoner kronor vardera.

I juni 2004 fick Länsstyrelserna i storstadslänen ett nytt uppdrag av regeringen att fortsätta skapa skyddade boenden för utsatta ungdomar och att förebygga hedersrelaterat våld. Länsstyrelserna fick då 7,5 miljoner kronor vardera för att arbeta med dessa uppgifter.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samverkan med kommunalägda Gryning Vård AB sedan år 2003 arbetat med att bygga upp skyddade boenden, bl.a. i form av en lägenhetsbank. Detta har resulterat i att det i länet nu finns ett stort antal olika skyddsplatser för ungdomar, som utsätts för hedersrelaterat våld. En redovisning av verksamhetens omfattning och inriktning görs i annat sammanhang. I detta material sätts endast fokus på uppgiften att förebygga hedersrelaterat våld.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har stimulerat det förebyggande arbetet genom att såväl 2003 som 2004 sprida information och riktlinjer om möjligheter att söka stöd för detta. Ett stort antal ansökningar har kommit in. De sökande har representerat ett brett spektrum av både
offentliga och ideella verksamheter och organisationer. På grundval av dessa ansökningar har Länsstyrelsen fördelat bidrag till 12 projekt som var verksamma 2003-04 och till 47 projekt, vars arbete pågår under år 2005. Andra exempel på förebyggande insatser är att Länsstyrelsen utbildat och skapat nätverk av handläggare som möter problemet i sin vardag.

Länsstyrelsen har ett nära samarbete med Europeiska Socialfonden via ESF-rådet i Göteborg. Det innebär att”Växtkraft Mål 3” medfinansierar det förebyggande arbetet med upp till 50 procent. Därigenom har bidragen till förebyggande insatser i det närmaste fördubblats. Det betyder en stor satsning mot hedersrelaterat våld och för jämställdhet och mänskliga rättigheter i Västra Götalands län.

Förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld görs naturligtvis av olika aktörer utan stöd av Länsstyrelsen eller ESF. Föreliggande rapport presenterar dock bara det förebyggande arbete som Länsstyrelsen medverkar i. Syftet är att informera om bakgrund, inriktning och omfattning av detta förebyggande arbete. Vi hoppas också att materialet ska stimulera till nya initiativ för att förebygga hedersrelaterat våld.
Kommentar: