Referenssjöar i Västra Götalands län - beskrivningar och trender

Löpnummer:
2005:14
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2005
Sidantal:
58
Denna rapport redovisar resultaten från den vattenkemiska övervakningen i 15 referenssjöar inom Västra Götalands län. Syftet med rapporten är att utvärdera tidsserierna och beskriva tillstånden för ett antal utvalda parametrar.

Det huvudsakliga syftet med referenssjöarna är att följa vattenkemiska förändringar över tiden i ett urval av landets sjöar. Övervakningen påbörjades 1983 och bedrivs i Naturvårdsverkets regi. Det nationella programmet omfattar för närvarande cirka 95 sjöar i landet. Dessutom sker övervakning i ett antal regionala referenssjöar som administreras av länsstyrelserna. Denna rapport behandlar de 15 referenssjöar som är belägna i Västra Götaland län.

De 15 referenssjöarna kan delas in med avseende på vattenkemiska tillstånd. Tio sjöar utgörs av starkt till måttligt sura klarvatten. Av dessa har sju höga kloridhalter medan tre har avsevärt lägre kloridhalter. Tre sjöar kan karakteriseras som starkt till svagt sura brunvatten. Slutligen är det två sjöar som avviker från varann och från samtliga övriga sjöar. Svartsjön är en dystrof sjö med hög alkalinitet och ett för regionen mycket starkt färgat vatten. Ymsen är en näringsrik slättsjö med mycket hög alkalinitet samt höga halter av fosfor och organiskt kväve.

De femton referenssjöarna i Västra Götalands län förefaller väl valda för att följa storskaliga och långsiktiga miljöförändringar. Samtliga utom sjön Ymsen bedöms vara obetydligt påverkade av lokala miljöstörningar. Om bristande ekonomiska resurser i en framtid skulle kräva ett nedbantat urval av referenssjöar, framstår särskilt Ymsen, Fisjön, Torrgårdsvattnet och Granvattnet som lägre prioriterade med avseende på fortsatt övervakning.
Kommentar: