Digitalisering av kommunala kulturmiljövårdsområden

Löpnummer:
2005:03
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2005
Sidantal:
20
Det finns för i stort sett hela Västra Götalands län ett kulturhistoriskt kunskapsunderlag i form av inventeringar och bevarandeprogram som arbetats fram av länsmuseer och kommuner under en följd av år. Materialet utgörs av kommunvisa inventeringar och program som redovisar kulturhistoriskt värdefulla områden och byggnader. I regel är det sammanställt och publicerat i skrifter av olika slag. Kunskapsunderlaget är därför svåröverskådligt och något otillgängligt. Det innebär att det är svårt att använda som underlag för nulägesbeskrivningar och uppföljningar av olika slag, liksom för förslag till mål och åtgärder. Det är också till hinder vid ärendehandläggningen. En digitalisering av de värdefulla områdena och en inläggning i OGIS av materialet skulle öka tillgängligheten avsevärt. Det skulle därmed bli användbart i arbetet med flera av miljömålen, framförallt god bebyggd miljö, levande sjöar och vattendrag, hav i balans och ett rikt odlingslandskap.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.