Inventering av ekar och grova lövträd i Brunsbo ängs naturreservat .

Löpnummer:
2004:64
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
 
Sidantal:
24
Att grova träd har en stor betydelse för både landskapsbild och naturvård är välkänt för de flesta. Trots detta har dessa träd ofta lämnats utan skötsel, även i våra naturreservat. Det är först under de senaste åren som de har uppmärksammats ordentligt. 

I Brunsbo ängs naturreservat utanför Skara finns Skaraborgs största ekhage med mängder av grova ekar. Många av dem står alltför tätt för att utvecklas gynnsamt. Länsstyrelsen har därför låtit inventera samtliga grova träd och alla ekar grövre än 10 cm i diameter i naturreservatet. Resultatet från inventeringen kommer att beaktas vid skötseln av reservatet samt vid revideringen av skötselplanen. 

Länsstyrelsen kommer också att dra nytta av erfarenheterna från inventeringen i samband med de inventeringar av grova träd som ska göras inom ramen för ”Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd”.  

Andreas Furustam har på länsstyrelsens uppdrag utfört inventeringen. Författaren är själv ansvarig för rapportens innehåll, varför detta ej kan åberopas som representerande Länsstyrelsens ståndpunkt.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.