Inventering av ekar och grova lövträd i Lunnelids naturreservat

Löpnummer:
2004:63
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
 
Sidantal:
27
Att grova träd har en stor betydelse för både landskapsbild och naturvård är välkänt för de flesta. Trots detta har dessa träd ofta lämnats utan skötsel, även i våra naturreservat. Det är först under de senaste åren som de har uppmärksammats ordentligt.
I Lunnelids naturreservat utanför Lidköping finns många grova träd, framförallt ekar. Många av dem står alltför trångt för att utvecklas
gynnsamt. Länsstyrelsen har därför låtit inventera samtliga grova träd och alla ekar grövre än 10 cm i diameter i naturreservatet. Resultatet från inventeringen kommer att beaktas vid skötseln av reservatet samt vid revideringen av skötselplanen.
Länsstyrelsens kommer också att dra nytta av erfarenheterna från inventeringen i samband med de inventeringar av grova träd som ska göras inom ramen för ”Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd”.
Andreas Furustam har på länsstyrelsens uppdrag utfört inventeringen. Författaren är själv ansvarig för rapportens innehåll, varför detta ej kan åberopas som representerande Länsstyrelsens ståndpunkt Jörel Holmberg
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.