Partiklar och stoft - en kunskapsöversikt

Löpnummer:
2004:56
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
 
Sidantal:
62
Detta dokument är tänkt att användas som ett faktaunderlag vid bedömningar som rör stoftproblematik t. ex vid prövning eller tillsyn av miljöfarlig verksamhet.

Dokumentet tar upp frågor som hälsoeffekter, lagstiftning och miljömål, olika stoftreducerande tekniker mm.

Dokumentet är avsett att vara ett levande dokument som kan uppdateras allt eftersom nya uppgifter tillkommer.
Kommentar: