HUMMERREVSPROJEKTET - Konstgjorda rev i Göteborgs skärgård - Delrapport år 2002-2003 (nr 1/4)

Löpnummer:
2004:41
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2004
Sidantal:
68
I samband med tillståndsprocessen gällande breddning och fördjupning av farlederna in till Göteborgs hamn (projekt Säkrare farleder), uppkom en idé om att som kompensation för ingreppen i riksintresseområden för hummerreproduktion, anlägga artificiella hummer- och fiskrev. Länsstyrelsen i Västra Götaland underströk i detta sammanhang vikten av att en uppföljning av revens effekter på det biologiska livet sker. För att få till stånd denna uppföljning ansökte Länsstyrelsen i Västra Götalands län, tillsammans med Sjöfartsverket, om EU-stöd från Fonden för Fiskets Utveckling (FFU) för anläggande och uppföljning. Länsstyrelsen beviljades av Fiskeriverket ett EU-stöd på totalt 5 603 000 kr. Stödet kan användas till uppföljning av den biologiska utvecklingen på och runt reven.   

Då det saknas motsvarande projekt i övriga Sverige och då det endast finns ett fåtal liknande projekt i norra Europa, är det enligt Länsstyrelsens uppfattning av särskilt intresse att noggrant dokumentera utvecklingen, inte bara gällande hummerbeståndet, utan även gällande andra organismer på och runt reven. Ett femårigt uppföljningsprogram lades upp i samverkan mellan Länsstyrelsen, Fiskeriverkets havsfiskelaboratorium, Fiskeriverkets kustlaboratorium, Kristinebergs marina forskningsstation, samt Tjärnö marinbiologiska laboratorium. Detta program består av fyra delar. En som innebär burprovfisken, som utförs av Fiskeriverkets havsfiskelaboratorium, en som innebär nät- och ryssjeprovfisken, som utförs av Fiskeriverkets kustfiskelaboratorium, en som innebär dykundersökningar, som utförs av Kristinebergs Marina Forskningsstation, samt en som innebär filmning, med hjälp av bland annat ROV-teknik, som utförs av Tjärnö marinbio-logiska laboratorium. De första undersökningarna påbörjades hösten 2002. Av fiskevårdsskäl fredades områdena runt de anlagda reven från allt fiske. Tanken är att de fredade områdena skall fungera som värdefulla produktionsområden för skaldjur och fisk, till gagn för omkringliggande fiskeområden.

Enligt överenskommelser mellan Länsstyrelsen och delprojektansvariga, skall en redovisning av resultaten i form av en rapport med preliminära bedömningar vara inkommen till Länsstyrelsen varje år senast den 31 mars, mellan år 2004-2006. En mer genomarbetad slutrapport skall enligt överenskommelserna vara inkommen till Länsstyrelsen senast den 31 mars 2007. 

Föreliggande rapport är den första delrapporten och innefattar undersökningarna som är genomförda under år 2002-2003. Resultaten visar bl.a. på en invandring av hummer till revområdena, men än så länge finns inte tillräckligt med underlagsmaterial för att dra några mer långtgående slutsatser om revens effekter. 
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.