Beviljats men inte fått 5 - Om funktionshindrade

Löpnummer:
2004:38
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2004
Sidantal:
22
Länsstyrelsen har i regleringsbrev för år 2004 fått i uppdrag att redovisa läget beträffande ej verkställda beslut och domar enligt socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som gäller äldre respektive funktionshindrade personer. Länsstyrelsen ska också verka för att minska antalet sådana ej verkställda  beslut/domar.  Länsstyrelsen har från kommunerna begärt en redovisning av de domar och beslut som inte var verkställda vid årsskiftet men också de avslag som gjorts under 2003 på grund av resursbrist när skäl för att bevilja bistånd/insats egentligen har funnits.  Länsstyrelsen har, liksom tidigare från och med 2000, sammanställt och kommenterat enkätsvaren i denna rapport avseende funktionshindrade.   Motsvarande uppgifter beträffande äldre lämnas i separat rapport.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.