Beviljats men inte fått 5 - Om äldre

Löpnummer:
2004:37
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2004
Sidantal:
20
Länsstyrelsen har i regleringsbrev för år 2004 fått i uppgift att redovisa läget beträffande ej verkställda beslut och domar som gäller äldre respektive funktionshindrade enligt socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Länsstyrelsen ska också verka för att minska antalet ej verkställda beslut och domar.  Länsstyrelsen har från kommunerna via enkäter begärt en redovisning av de beslut och domar som inte var verkställda vid årsskiftet men också de avslag som gjorts under 2003 på grund av resursbrist trots att det funnits skäl för bifall.   Länsstyrelsen har liksom tidigare år sammanställt och kommenterat enkätsvaren i denna rapport, som gäller äldreomsorgen. Motsvarande uppgifter beträffande funktionshindrade lämnas i separat rapport. I början av 2004 gav Länsstyrelsen dessutom ut en kompletterande kortrapport, ”Finns det plats på äldreboendet?”(2004:03).
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.