Kväve och fosfor till Vänern och Västerhavet. Transporter, retention och åtgärdsscenarier inom Göta älvs avrinningsområde.

Löpnummer:
2004:33
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
 
Sidantal:
26
Denna rapport utgör slutredovisningen av rojektet "Källfördelning av kväve- och fosfortillförseln till Vänern och Göta älv". Projektet har utförts av SLU på uppdrag av länsstyrelserna i Västra Götaland och Värmlands län, samt Vänerns vattenvårdsförbund.
Kommentar: