Dvärgmusen i Västra Götaland - Populationsundersökningar 1985-2002

Löpnummer:
2004:32
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
 
Sidantal:
22
Under ett flertal år har Bodil Enoksson och Jon Loman inventerat dvärgmöss i Dalsland. Dvärgmusen är en rödlistad art som idag är klassad i kategorin kunskapsbrist. Det är därför viktigt att ta fram ny kunskap för att kunna bedöma eventuella hot. Syftet med rapporten är att sammanställa deras resultat och kunskapsläget om dvärgmusens biologi och utbredning. Rapporten är en del av länets regionala miljöövervakning.   Dvärgmusen upptäcktes i Sverige först 1985 och kärnområdet för artens utbredning i landet är Dalsland. Dvärgmusen lever i tjockt gräs och buskmarker, t.ex. på tidigare åkermark. Mängden dvärgmöss varierade stort mellan de undersökta åren utan någon tydlig trend.  Författarna ansvarar ensamma för rapportens innehåll och tackas för sina insatser.
Kommentar: