Hembygdsföreningarna i Västra Götaland - en omvärldsundersökning

Löpnummer:
2004:30
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
 
Sidantal:
32
Agenda kulturarv har under åren 2002 och 2003 drivits som en bred, gemensam sats-ning på framtidsfrågor inom kulturarvsområdet i hela landet. Utgångspunkten har varit att diskutera hur kulturmiljövårdens arbetssätt och värdegrund stämmer överens med dagens samhälle. Behovet av en samsyn kring kulturmiljövårdens grundläggande frågor gjorde att Riksantikvarieämbetet, Länsmuseernas samarbetsråd och länsstyrelserna tillsammans initierade projektet Agenda kulturarv.
Kommentar: