Länsstyrelsens uppföljning av hur kommunerna uppfyller regeringens mål om halvering av antalet socialbidragstagare mellan åren 1999 och 2004

Löpnummer:
2004:28
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2004
Sidantal:
4
Regeringen angav i sin vårproposition för år 2001, som ett led i arbetet för välfärd och rättvisa, ett mål om att antalet personer med behov av socialbidrag skulle halveras mellan åren 1999 och 2004.

I propositionen 2001/02:1 nämns särskilt tre grupper som viktiga att uppmärksamma; ensamstående kvinnor med barn, utrikes födda och ungdomar 18-29 år. I propositionen framhålls att det är det långvariga socialbidragstagandet som utgör största problemet och att det är inom detta de huvudsakliga kostnaderna ligger, sett både ur individens och samhällets synpunkt. Länsstyrelserna har i regleringsbrev fått i uppdrag att bidra till att halveringsmålet uppnås.

Med detta som bakgrund har Länsstyrelsen i Västra Götalands län under 2003 begärt uppgifter om vilket arbete som bedrivs i kommunerna för att regeringens mål ska uppnås.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.