Hjälp i hemmet. Vissa bistånds- och serviceinsatser inom äldre- och handikappsomsorgen i Västra Götalands län

Löpnummer:
2004:19
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2004
Sidantal:
8
I förarbetena till den nya socialtjänstlagen (2001:453), som trädde i kraft den 1 januari 2002, poängteras att den enskildes ekonomi inte får avgöra rätten till stöd från samhället i form av äldreomsorg. Detta är formulerat i propositionen till denna lag:
”Enligt regeringens mening får inte den enskildes ekonomi avgöra om han eller hon skall få biståndsinsatser som han eller hon är i behov av. Äldre eller funktionshindrade människor skall inte behöva få sina biståndsbehov bedömda i relation till sin ekonomi.”
Regeringen gav för budgetåret 2002 samtliga länsstyrelser och Socialstyrelsen i uppdrag att redovisa om det förekommer att kommuner inkomstprövar rätten till äldre- och handikappomsorg. En enkätundersökning genomfördes därför och Socialstyrelsen har sammanställt resultatet för hela riket i en rapport med rubriken ”Ekonomisk prövning av rätten till äldre och handikappomsorg”, med artikelnummer 2003-109-18 .
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.