Ej verkställda beslut - en redovisning av ej verkställda beslut inom kommunernas individ- och familjeomsorg hösten 2003

Löpnummer:
2004:16
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
 
Sidantal:
4
Länsstyrelsen har i regleringsbrev för år 2003 i uppgift att redovisa läget beträffande ej verkställda beslut och domar enligt socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Länsstyrelsen ska också verka för att minska antalet ej verkställda beslut/domar.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har från kommunernas individ- och familjeomsorg, IFO, via enkäter begärt en redovisning av de beslut som inte var verkställda den 1 oktober 2003 och de avslag som gjorts under perioden 1 januari—1 oktober 2003 på grund av resursbrist när skäl för att bevilja bistånd egentligen har funnits. Beslut som avser försörjningsstöd har inte efterfrågats.
Länsstyrelsen har sammanställt och kommenterat enkätsvaren i denna rapport, som gäller individ- och familjeomsorgen. Antalet ej verkställda beslut och domar avseende äldre och funktionshindrade har redovisats i särskilda rapporter ”Beviljats men inte fått IV:I -Om äldre” respektive ”Beviljats men inte fått IV:2 –Om funktionshindrade”
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.