Beräkning år 2004 av potentiella vindenergin i Västra Götaland

Löpnummer:
2004:14
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
 
Sidantal:
36
Var blåser vinden? Det behöver staten och kommunerna veta för att kunna planera för vindkraften. Vindkraftindustrin behöver veta det för att hitta tjänliga lägen.
Fram till 1997 fanns ingen bild av hur vinden fördelar sig mellan olika platser. Då publicerades den första vindkarteringen för västra Götaland. Den hade Nutek som uppdragsgivare och genomfördes av SMHI. Kartorna täckte dock bara kusten och områdena runt de stora sjöarna.
Därför gav länsstyrelsen uppdrag åt Älvsborgs Luftvårdsförbund, numera Luft i Väst, att ta fram kartor över vindens fördelning i hela länet. Kartorna skickades ut i oktober 1999. Metoden var ny och resultatet inte alltid vad man förmodat. Det blåste vid kusten, vilket var känt, men också över Skaraborg, vilket var mer oväntat. Därför förhöll sig vindkraftindustrin avvaktande. I Skaraborg visste man av egen erfarenhet att det blåser en hel del och tog snabbt till sig resultaten.
Kommentar: