Vårdplan vid SoL – placering. Länsstyrelsens granskning av vårdplaner vid SoL - placeringar i 16 kommuner/kommundelar

Löpnummer:
2004:10
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
 
Sidantal:
4
Den 1 januari 2002 infördes en ny bestämmelse i SoL, 11 kap 3 §, om socialtjänstens ansvar att upprätta en vårdplan när barn vårdas utanför det egna hemmet enligt SoL. En vårdplan var tidigare enbart obligatorisk vid ansökan om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Syftet med vårdplanen och vad den bör innehålla framgår av regeringens proposition 2000/01:80, ”Ny socialtjänstlag m.m”.
För att ytterligare förtydliga nämndens ansvar infördes den 1 juli 2003 bestämmelser om vårdplan i Socialtjänstförordningen (2001:937), SoF. En vårdplan skall enligtSoF, om det inte möter särskilda hinder, beskriva:
1. de särskilda insatser som behövs,
2. det sätt på vilket umgänget med föräldrar, vårdnadshavare och andra närstående skall ordnas,
3. målet med vården, och
4. den unges och hans eller hennes vårdnadshavares syn på den planerade vården.
Länsstyrelsens syfte med granskningen har varit att följa upp hur kommunerna motsvarar lagstiftningens krav på vårdplan vid placering av barn enligt SoL.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.