Kontroll av dokumentation av EKP -
Projektinriktad livsmedelstillsyn i Västra Götalands län 2003

Löpnummer:
2004:07
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
 
Sidantal:
21
Detta projekt har haft till syfte att kartlägga om storhushållen har egenkontrollprogram med nedskrivna rutiner och dokumenterad övervakning, och om dessa i så fall uppfyller de krav som ställs på dem i och med införandet av datorbaserade inspektioner.

Denna studie genomfördes inom ramen för projektinriktad kontroll inom Västra Götalands län, i undersökningen deltog 23 kommuner.
Totalt besöktes 196 storhushåll vilkas resultat sammanställts under några veckor.

Av de inspekterade storhushållen kan man konstatera att det är 69 % som har någon form av egenkontrollprogram för sin verksamhet. Sammantaget är det mycket få som kan sägas uppfylla de krav som ställs i och med införandet av datoriserade inspektioner.

Av de storhushåll som har någon form av egenkontrollsprogram så är kontroll av lufttemperaturen i kylar och frysar vanligast förekommande. Därefter är det kontroll av diskmaskinstemperaturen och ankommande kylvaror som flest storhushåll har dokumenterad kontroll av.
Kommentar: