Program för Miljöövervakning i Västra Götaland 2002-2006

Löpnummer:
2004:02
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
 
Sidantal:
80
Länsstyrelserna har av Naturvårdsverket fått i uppdrag att ta fram program för den regionala miljöövervakningen för åren 2002 – 2004. Detta program redovisar miljöövervakningen för Västra Götalands län och beskriver den verksamhet som pågår i länet som fi nansieras med statliga medel och huvuddelen av den övervakning som fi nansieras på andra sätt. En stor del av länets miljöövervakning bedrivs inom ramen för vatten- och luftvårdsförbunden. Programmet tar också upp miljöövervakning som eventuellt kommer att genomföras under programperioden, men där det idag saknas finansiering eller där övervakningen genomförs av andra parter.

Miljöövervakningens syfte är att beskriva tillståndet i miljön, bedöma hotbilder, lämna underlag för åtgärder, följa upp beslutade åtgärder och ge underlag för analys av miljöpåverkan från olika utsläppskällor. Miljömålen ska vara styrande i verksamheten, miljöövervakningens främsta syfte är att ge underlag för uppföljning av miljömålen. I detta program redovisas de olika verksamheternas koppling till miljömålen.

Länsprogrammet ska inte ses som helt statiskt utan kommer i vissa delar att förändras under programperioden. På vår hemsida för miljöövervakningen i Västra Götalands län finns verksamheten beskriven och de senaste resultaten redovisas kontinuerligt. www.o.lst.se/projekt/miljoovervakning.
Kommentar: