RADON -
en sammanställning över radonsituationen i kommunerna i Västra Götalands län

Löpnummer:
2004:01
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
 
Sidantal:
72
Denna rapport avser att ge en nulägesbeskrivning av radonsituationen i länet och kommunernas arbete med radonfrågan. Sammanställningen grundar sig på svaren på den enkät som Länsstyrelsens miljöskyddsenhet skickade till samtliga kommuner i Västra Götalands län i maj 2003.
Enkäten utarbetades av miljöskyddsenheten i samarbete med Miljösamverkans radongrupp. Socialstyrelsen, Strålskyddsinstitutet och Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum har lämnat synpunkter angående vissa frågor och formuleringar.
Projektet har finansierats genom Länsstyrelsens anslag för uppföljning av miljömålen.
Kommentar: