Miljögifter i och kring Göta älv - sammanställning av undersökningar av vatten, sediment, biota och utsläpp

Löpnummer:
2003:57
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2003
Sidantal:
99
Denna rapport är en sammanställning av miljögiftsundersökningar i Göta älv. Den koncentreras på de senaste årens undersökningar, och behandlar miljögifter i vatten, sediment och biota. Vidare studeras industriutsläpp, belastning från dagvatten, förorenad mark, deponier samt sjöfart.


Rapporten är en del av ett projekt där riskvärdering, prioritering samt åtgärder av förorenade områden inom Göta älvs dalgång behandlas. Projektet drivs av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och syftar till att samordna och prioritera efterbehandling av förorenade områden för de många olika aktörerna som på olika sätt berörs av problematiken.

Ramprojektet är indelat i två etapper, där etapp 1 påbörjades 1999. Målet för etapp 2, där denna studie ingår, är att


- klarlägga förorenade områdens påverkan på Göta älv i förhållande till andra utsläpp till älven. En frågeställning som tillsynsmyndigheterna (kommuner och Länsstyrelsen) ställs inför är hur man ska bedöma miljörisken för Göta älv utifrån föroreningsspridning från förorenade områden. Riskbedömning från konsultutredningar ger ofta slutsatsen att utspädningseffekten medför liten risk för älven oavsett föroreningsmängd och läckage.


- skapa ett underlag för hur Göta älvområdet skall prioriteras jämfört med andra områden. Detta ingår i framtagande av handlingsplan för prioritering och efterbehandling av förorenade områden.


- ta fram underlag för gemensamma strategier.


Projektet finansieras genom bidrag från Naturvårdsverkets anslag för inventering och undersökning av förorenade områden, Göta älvs vattenvårdsförbund och Göteborgs Hamn AB samt genom Länsstyrelsens egna medel.
Kommentar: