Barnavårdsanmälningar och utredningar 2003

Löpnummer:
2003:54
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2003
Sidantal:
21
Länsstyrelsen begär årligen uppgifter om hur många barnavårdsanmälningar som kommit in till socialnämnderna och hur dessa fördelar sig efter kön och ålder. För att begränsa siffermaterialet begärs uppgifterna för första kvartalet.
Länsstyrelsen begär också uppgift om hur många av anmälningarna som lett till att utredning inletts, samt vem/vilka som anmält och orsaken till anmälan.

För första kvartalet år 2003 har också uppgifter om antal barn som anmälts. Då det inträffar att samma barn anmäls av flera olika anmälare har uppgiften om antalet anmälningar i förhållande till antalet inledda utredningar i vissa fall kommit att bli vilseledande. I denna rapport redovisas en sammanställning av uppgifterna avseende första kvartalet 2003.

Genom att sammanställa uppgifterna och jämföra dem med tidigare år får Länsstyrelsen en lägesbild av situationen i länet och kan snabbt upptäcka och förmedla förändringar till socialnämnderna.

Sammanställningen ligger också till grund för planeringen av Länsstyrelsens kommande verksamhetstillsyner.
Länsstyrelsen anser att rapporten bör utgöra underlag för analys och diskussion i kommunerna om hur det sociala barnavårdsarbetet bedrivs.

Rapporten har utarbetats av socialkonsulent Birgitta Hettne.
Göteborg i november 2003
Bengt Andersson
Socialdirektör
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.