Sammanfattande rapport av en granskning avseende socialtjänstens arbete med ungdomar under 15 år, som anmäls på grund av missbruk och/eller kriminalitet i stadsdelsnämnderna Bergsjön, Gunnared, Kortedala och Lärjedalen i Göteborg

Löpnummer:
2003:51
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2003
Sidantal:
19
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samverkan med länsstyrelserna i Stockholm och Skåne län genomfört en verksamhetstillsyn av socialtjänstens arbete med
barn under 15 år som aktualiserats hos socialtjänsten på grund av kriminalitet och/eller missbruk. Bakgrunden till granskningen är den oro som finns kring ungdomars ökande missbruk och kriminalitet. Socialtjänsten har ett ansvar att följa barn och ungdom
som visar tecken på ogynnsam utveckling liksom att aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk. Samhällets strävan är att ungdomar som begår brott skall hållas utanför kriminalvården och socialtjänsten har därför huvud ansvaret för ungdomar under 18 år. För ungdomar under 15 år som begår brott har socialtjänsten
hela ansvaret. Ungdomar med invandrarbakgrund är överrepresenterade inom kriminalitet och tvångsvård. Många av dem lever i de segregerade stadsdelarna som finns i våra
storstäder. Länsstyrelserna har därför valt att göra tillsynen i stadsdelar i Göteborg, Malmö och Stockholm, där en stor andel av befolkningen har utländsk bakgrund.
Länsstyrelserna har begränsat tillsynen till vad som sker när socialtjänsten får kännedom om ungdomar under 15 år som begått brott eller missbrukat. Syftet har varit att granska hur socialtjänsten i de granskade områdena lever upp till bestämmelserna
i 5 kap. 1 § SoL om att ”i nära samarbete med hemmet sörja för att
barn och ungdomar som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver”.
Länsstyrelsen har i tillsynen velat få belyst fö ljande frågeställningar:
·  Ingår kontakt med föräldrar och den unge i socialtjänstens förhandsbedömning
av anmälningar om kriminalitet och/eller missbruk?
·  Hur belyses ungdomens (familjens) helhetssituation i socialtjänstens
utredning?
·  Hur tas föräldrars och den unges synpunkter och förslag tillvara?
·  På vilken grund sker val av insats?
Ett ytterligare syfte har varit att uppmärksamma skillnader och likheter i socia ltjänstens
arbete i storstäderna och att förmedla kunskaper och erfarenheter mellan
dessa. En gemensam rapport kommer att skrivas av länsstyrelserna.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.