Lex Sarah i Västra Götalands län - En sammanställning av de missförhållanden inom äldre- och handikappomsorgen som anmälts år 2002

Löpnummer:
2003:45
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2003
Sidantal:
12
Länsstyrelsen ger som tidigare år ut en årsrapport om Lex Sarah-ärenden i Västra Götalands län. Underlagsmaterial för år 2002 har erhållits från Socialstyrelsen som inhämtat underlag från rikets kommuner.

Socialstyrelsens enkät till kommuner och enskilda verksamheter har fått en delvis annorlunda utformning än Länsstyrelsens enkäter från tidigare år. Flera av de inkomna uppgifterna är ändå fortfarande desamma varför jämförelser är möjliga.

För rapportens innehåll svarar socialkonsulent Ingemar Sunnerdahl.
Socialstyrelsen har under försommaren 2003 redovisat sifferuppgifter som gäller hela riket, men också på läns- och kommunnivå.

Tidigare i år har Länsstyrelsen givit ut en kort vägledning gällande Lex Sarah (2003:21)

Bengt Andersson
Socialdirektör
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.