Den moderna hembygdens pedagogik

Löpnummer:
2003:37
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2003
Sidantal:
21
Sammanfattning

Under en heldag samlades pedagoger, sociologer, arkitekter, natur och kultur-miljövårdare m.fl. vilka alla hade det gemensamt att de arbetar med frågor om lokalt engagemang – i såväl glesbygd som urbana förortsmiljöer.
Begreppet Pedagogik1 i seminarierubriken avser främst den kunskapsprocess som främjar en fördjupad kunskap i form av ökat engagemang för våra olika ”hem-bygder”. En av seminariets två huvud-frågor var vilka drivkrafter det är som är viktiga i denna kunskapsprocess och vilka behov det är som tillfredställs när vi engagerar oss i natur- och kulturmiljö-frågor, sett ur sambandet: drivkraft – engagemang – tillfredsställelse.
De olika föredragen och diskussionerna pekade framförallt på värdet av de sociala drivkrafterna för vårt lokala engagemang, både vad gäller naturmiljöer, skärgårds- miljöer med hög ”idyllfaktor” eller mer spektakulära miljonprogramsområden.
I det avseende verkar det vara mer som förenar än som skiljer oss åt. Det är oftare en fråga om sociala relationer än platsens historia, som väcker vårt engagemang. De nyckelord som återkom i deltagarnas egna beskrivningar var önskan om: delaktighet, nyfikenhet, trygghet, identitet, förståelse men också ställningstaganden inför hot.Hur bör verksamheter inom Natur- och Kulturmiljövården då utvecklas för att främja detta engagemang? Vad som framkom under dagen var framför allt värdet av samverkan med de olika lokala aktörer som finns utanför ”sektorn”, som lokala förvaltningar, skolor och olika intresseorganisationer m.fl. Liksom värdet av formella och informella mötesplatser för professionella, politiker och allmänhet.
Kommentar: